Κυριακή , Οκτώβριος 21 2018

Αιτήσεις για τους πωλητές σε θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις | Έως 6-6-18

Αιτήσεις για τους πωλητές σε θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις… Ο Δήμος Τρικκαίων δέχεται αιτήσεις ενδιαφερομένων…

μέχρι 06/6/2018 στο Τμήμα Εμπορίου του Δήμου, Γαριβάλδη 8 (Πνευματικό κέντρο)

για συμμετοχή στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις 241/2018 & 242/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με τους συμμετέχοντες ,έντυπο της οποίας χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία, θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση, εφ’ όσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Κατεχόμενη Άδεια Υπαίθριου Εμπορίου σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.38 του Νόμου 4497/2017 .

β. Βεβαίωση συμμετοχής άρθρου 38 παρ. 3 του Νόμου 4497/2017 .

γ. Δημοτική Ενημερότητα.

δ. Πιστοποιητικό υγείας ,εφόσον απαιτείται.

Κάθε πωλητής δεν επιτρέπεται να συμμετέχει ταυτόχρονα σε περισσότερα του ενός πανηγύρια που συμπίπτουν ημερολογιακά μεταξύ τους.

Αιτήσεις για τους πωλητές σε θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις